Bodemonderzoeker

“Bodemonderzoeker” is een term die in de volksmond gebruikt wordt. De huidige officiële term is “deskundige op het gebied van de geotechniek”. Tot de belangrijkste taken van een bodemonderzoeker behoren in het bijzonder de uitvoering van het Bouwgrondonderzoek, het opstellen van Bodemonderzoeksrapport en de begeleiding van bouwprojecten.

Wat doet een bodemonderzoeker?

De bodemonderzoeker legt na onderzoek in bekende documenten zoals geologische kaarten, boorarchieven etc. en een verkenning van het terrein de vereiste geotechnische onderzoeken vast. Geotechnische onderzoeken omvatten alle voor de bouwtechnische beoordeling noodzakelijke ingenieurgeologische, hydrogeologische, bodemmechanische, milieutechnische en chemische onderzoeken.

De bodemonderzoeker beschrijft in het Bodemonderzoeksrapport de bodemstructuur op de plaats van het desbetreffende bouwproject, het niveau van het grondwater, eventueel noodzakelijke ontwateringsmaatregelen en de mogelijke terugwinning of afvoer van de uitgegraven grond. Een belangrijke andere taak van de bodemonderzoeker is het opstellen van de aanwijzingen ten aanzien van de aard en de afmetingen van de fundering, beschermingsmaatregelen tegen vernatte grond en versteviging van de bouwput.

De interactie van bodem en bouwwerk moet door de deskundige op het gebied van de geotechniek in zijn funderingsvoorstel beoordeeld en beschreven worden. Deze vormt de basis van de eveneens in het bodemonderzoeksrapport vast te stellen stabiliteit en de gebruiksveiligheid van het bouwwerk.

Bij de beoordeling van bestaande funderingen, die met name belangrijk is bij het aanpassen van bestaande bouwwerken, wordt van de bodemonderzoeker naast kennis op het gebied van bodemmechanica en funderingstechniek tevens een correcte beoordeling van de aanwezige constructie verlangd. Zo moet de toelaatbaarheid van de belastingen van oude constructies meestal zonder aanwezige berekeningen worden beoordeeld, om noodzakelijke maatregelen te kunnen nemen en niet-noodzakelijke maatregelen te kunnen vermijden.

Vaak moet op oude industrieterreinen of andere verontreinigde grond worden gebouwd. In dergelijke gevallen moet de bodemonderzoeker op grond van de uitgevoerde bodemmechanische en chemische onderzoeken aangeven welke maatregelen genomen moeten worden.