Bodemonderzoeksrapport

Wat is een bodemonderzoeksrapport?

Een bodemonderzoeksrapport, ook wel bodemmechanisch rapport of bouwgrondrapport genoemd, is een geotechnisch rapport dat wordt opgesteld door een deskundige op het gebied van geotechniek, in de volksmond ook wel (Bodemonderzoeker) genoemd. Het bodemonderzoeksrapport documenteert de resultaten van het Bouwgrondonderzoek, waarin de bouwgrond- en grondwateromstandigheden, alsmede de bodemgesteldheid worden vastgesteld. In de regel bevat elk bodemonderzoeksrapport een afsluitende beoordeling met aanbevelingen, bijvoorbeeld ten aanzien van de fundering van een gepland bouwwerk.

Wanneer is een bodemonderzoeksrapport verplicht?

In principe moet voor elk bouwproject een bodemonderzoeksrapport worden opgesteld. Elke architect en bouwingenieur moet er rekening mee houden dat hij verantwoordelijk is voor de te verschaffen basis van de planning. Het is dus in zijn belang en ter beperking van deze verantwoordelijkheid in een voor hem onbekend vakgebied dat de opdrachtgever (schriftelijk) op de hoogte wordt gebracht van de noodzaak van een bodemonderzoeksrapport en het aanstellen van een Bodemonderzoeker door de opdrachtgever.

Wat gebeurt er bij een bodemonderzoek?

De voor het bodemonderzoeksrapport vereiste geotechnische onderzoeken omvatten alle ingenieursgeologische, hydrogeologische, bodemmechanische, milieutechnische en chemische onderzoeken die noodzakelijk zijn voor de bouwtechnische beoordeling van de op het terrein aanwezige bodems.

Wat is de inhoud van een bodemonderzoeksrapport?

Het bodemonderzoeksrapport bevat de resultaten van alle uitgevoerde onderzoeken en de conclusies op basis van de onderzoeken ten behoeve van het bouwproject. Belangrijke onderdelen van een bodemonderzoeksrapport zijn de aanwijzingen met betrekking tot de aard en de afmetingen van de fundering. De interactie van bouwwerk en bodem moet zijn vastgelegd aan de hand van de keuze van de fundering en de aangetoonde stabiliteit. Het hoogste grondwaterniveau en de noodzakelijke beschermingsmaatregelen tegen vernatte grond moeten aangegeven zijn.
Voor het graven van een bouwput noodzakelijke aanwijzingen voor het uitgraven, versteviging van de bouwput, noodzakelijke ontwatering alsmede de mogelijke terugwinning resp. de vereiste afvoer van de uitgegraven grond moeten eveneens in een bodemonderzoeksrapport vermeld zijn.

Wie voert een bodemonderzoek uit?

Bodemonderzoeken worden uitgevoerd door een deskundige voor geotechniek, in de volksmond ook wel Bodemonderzoeker genoemd. Bodemonderzoekers zijn afhankelijk van de uit te voeren taak geologen of bouwingenieurs.

Wat kost een bodemonderzoek?

De kosten van een bodemonderzoek variëren zeer sterk. Afhankelijk van de desbetreffende situatie, liggen de kosten voor bijvoorbeeld een eengezinswoning van normale grootte tussen € 600 en € 2000. De prijsverschillen worden vooral veroorzaakt door de desbetreffende intensiteit van het onderzoek. Indien in het kader van een schadegeval, zoals het Zakken van een gebouw een bodemonderzoeksrapport moet worden opgesteld, dan kunnen de kosten oplopen tot wel € 2500,00 of meer, omdat het Bouwgrondonderzoek en de bijkomende analyse van de oorzaak van de schade duidelijk duurder zijn.